Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden en algemeen:

1.1 Al onze overeenkomsten worden aangegaan tussen Opdrachtgever en de praktijkvennootschap jouw advocaten b.v. (hierna: “jouw advocaten”), gevestigd te Maastricht, dan wel een voor eigen rekening en risico werkend partner binnen het samenwerkingsverband. Degene met wie de opdracht wordt aangegaan hierna te noemen: “Opdrachtnemer”. Bij jouw advocaten zijn werkzaam de advocaten mw. mr. Roos van den Berkmortel en mw. mr. Jessica Snackers-Lutgens en (via een holding) de advocaten mr. Thomas Devens en mr. Luc Delahaye. Voor eigen rekening en risico is werkzaam (via haar holding) mw. mr. Ellen van Haaren (senior jurist) en (via zijn holding) mr. Laurens Thissen. De voor eigen rekening en risico werkzame perso(o)n(en) hierna “Partner” en jouw advocaten en Partner gezamenlijk “het Samenwerkingsverband”. jouw advocaten kan de opdracht door een andere advocaat binnen het Samenwerkingsverband laten behandelen dan waarmee de Opdrachtgever eerder of als eerste contact heeft gehad. Artikel 7:404 BW wordt expliciet uitgesloten. De advocaten uit het Samenwerkingsverband zullen redelijke opdrachten van de Opdracht-gever uitvoeren, maar hebben altijd de vrijheid om een opdracht niet uit te voeren. Artikel 7:402 BW wordt expliciet uitgesloten. 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende, vervolg- en/of nieuwe opdrachten tussen jouw advocaten of Partner en Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in de laatstgenoemde gevallen steeds bekend verondersteld met deze algemene voorwaarden en verondersteld inge-stemd te hebben met de toepasselijkheid.

1.3 Opdrachtgever stemt ermee in dat jouw advocaten en Partner digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert.

1.4 jouw advocaten en Partner verwerken persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de geldende wet- en regelgeving is het onder omstandigheden verplicht om de identiteit van Opdrachtgever te vragen en controleren. Door het verstrekken van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt dat het beheer van de digitale toegang van Opdrachtgever tot bestanden en overige documenten en de opslag van digitale bestanden in het algemeen wordt uitbesteed aan geselecteerde verwerkers, die de bestanden zullen opslaan in datacenters in de EU of in andere landen, mits daar een gelijkwaardig veiligheidsniveau als in de EU wordt gegarandeerd. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesloten waarvan op eerste verzoek van Opdrachtgever een afschrift zal worden verstrekt.

1.5 jouw advocaten en Partner archiveren dossiers na sluiting nog minimaal vijf jaren, waarna deze – behoudens tegenbericht van Opdrachtgever – worden vernietigd.

1.6 Als advocaat moeten wij steeds jouw hoedanigheid (treed jij op voor jezelf of een ander?) en identiteit controleren voor het aangaan van onze overeenkomst. Soms zijn wij op grond van de Wet Witwassen en Financiering Terrorisme ook verplicht om nader onderzoek te doen naar onder meer de UBO van jouw onderneming en de structuur van jouw onderneming. Wij starten ons inhoudelijk werk dan ook pas nadat deze verplichte controles uitgevoerd zijn.

Betaling griffierecht en facturen:

2.1 Bij gerechtelijke procedures kan Opdrachtgever griffier-echt verschuldigd zijn. jouw advocaten en Partner zullen de factuur van de gerechtelijke instanties steeds op korte termijn ter betaling doorsturen aan Opdrachtgever en Opdrachtgever dient tijdig zorg te dragen voor de rechtstreekse betaling daarvan. Het niet tijdig betalen van de factuur aan gerechtelijke instanties kan ertoe leiden dat de zaak niet in behandeling wordt genomen en/of Opdrachtgever in het ongelijk wordt gesteld zonder dat er rekening wordt gehouden met de inhoud van de zaak. jouw advocaten en Partner aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 

2.2 Indien Opdrachtgever de facturen die tijdens de opdracht worden verzonden niet tijdig of niet volledig betaalt dan kunnen de werkzaamheden worden opgeschort of volledig beëindigd zonder dat er schadeplichtigheid ontstaat. 

2.3 jouw advocaten is gerechtigd om de overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari van ieder jaar te indexeren aan de hand van de consumentenprijsindex.

2.4 jouw advocaten is gerechtigd om eventuele derdengelden die ontvangen worden te verrekenen met de openstaande facturen en opdrachtgever stemt daarmee uitdrukkelijk in. 

Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring:

3.1 De aansprakelijkheid van jouw advocaten en Partner is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering van toepassing zijnde eigen risico. jouw advocaten is verzekerd tot een bedrag van maximaal €1.000.000,- per gebeurtenis. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet uitkeert dan zijn jouw advocaten en Partner subsidiair aansprakelijk tot maximaal het aan Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde bedrag. In het geval dat de behandeling van de opdracht langer dan een jaar heeft geduurd, geldt dat de aansprakelijkheid van jouw advocaten is beperkt tot het totaal van het over de 12 maanden vooraf-gaand aan het betreffende geval gefactureerde bedrag.

3.2 Bij het inschakelen door jouw advocaten en Partner van derden en bij het gebruik door jouw advocaten van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zullen zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. jouw advocaten en Partner zijn echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door jouw advocaten en Partner gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.

3.3 Opdrachtgever vrijwaart jouw advocaten en Partner voor eventuele aanspraken van derden, al dan niet ingeschakeld door jouw advocaten en Partner, die verband houden met of voortvloeien uit de voor of ten behoeve van Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden.

3.4 Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dataver-lies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet- beschikbaarheid van de (eventuele) digitale toegang van de Opdracht-gever tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

3.5 Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestel-de, adviezen wordt geheel uitgesloten.

3.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door jouw advocaten of Partner aan Opdrachtgever verleende dienst.

3.7 Iedere aansprakelijkheid van natuurlijk personen, waaronder advocaten, Partners, juristen, werknemers, aandeelhouders en/of bestuurders, respectievelijk andere (rechts)personen die namens jouw advocaten bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, is uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Aanspreekpunt en verantwoordelijk jegens Opdrachtgever is dan ook steeds jouw advocaten. Indien en voor zover Opdrachtgever de bedoelde derden ondanks het bepaalde in dit artikel toch met succes aanspreekt, dan gelden eveneens de beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in dit artikel 3 van deze algemene voorwaarden. jouw advocaten zal genoemde derden in dat geval voorts vrijwaren voor eventuele aanspraken van Opdrachtgever, behoudens in het geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roek

3.8 De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en jouw advocaten of Partner. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

4.1 Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden steeds beslecht door de Nederlandse rechter.

4.2 Eventuele geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden bij uitsluiting berecht door de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

Bel ons nu