Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Wij voelen ons thuis in het vastgoedrecht. Denk aan geschillen bij de aan- en verkoop van vastgoed. Meer weten over jouw zaak of vrijblijvend informatie opvragen? Bel ons gerust even op!

Hieronder vind je onze bijzondere specialisaties op dit gebied.

Onze werkwijze

Bij jouw advocaten kun je terecht voor:

  • (Proactief) juridisch advies
  • Bijstand bij juridische procedures
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten

Waar kunnen we u mee helpen?

Het vastgoedrecht. In veel koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken (lees: gebouwen of stukken grond) staat een ontbindende voorwaarde. Op grond van een dergelijke ontbindende voorwaarde kan de koper (of) verkoper de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbinden. De overeenkomst komt meteen tot stand, maar kan worden ontbonden indien een ontbindende voorwaarde zich voordoet. Wil je meer weten? Klik dan hier

In veel koopovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken (lees: gebouwen of stukken grond) staat een opschortende voorwaarde. Op grond van een dergelijke opschortende voorwaardekomt de overeenkomst pas tot stand indien er voldaan wordt aan een bepaalde voorwaarde. Heb je vragen over het Vastgoedrecht? Neem dan contact met ons op.

Er wordt wel gesproken van “non-conformiteit” indien een (onroerende) zaak niet de eigenschappen bezit die een koper op grond van de gesloten koopovereenkomst mocht verwachten. Indien er sprake is van non-conformiteit, kan de andere partij worden aangesproken op wanprestatie.

De meeste koopovereenkomsten zijn vormvrij: ze kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Voor sommige koopovereenkomsten van onroerende zaken, zoals voor de aankoop van een woning, schrijft de wet voor dat deze schriftelijk dient te worden gesloten. Zodra de koopovereenkomst door zowel de koper als de verkoper is ondertekend, is de koop tot stand gekomen. Op grond van de wet heeft de koper dan nog drie dagen bedenktijd: binnen deze drie dagen kan de koper de koop zonder opgaaf van redenen nog ontbinden. Heb jij vragen over het Vastgoedrecht of over het opstellen van overeenkomsten? Neem dan contact met ons op.

Bij de (ver)koop van een woning is vaak een makelaar betrokken. Het is de taak van de makelaar als opdrachtnemer om de verkoper of koper (als opdrachtgever) zo goed mogelijk te adviseren. De makelaar dient zich te gedragen als “goed opdrachtnemer”. Doet hij dit niet, dan kan hij onder omstandigheden aansprakelijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de situatie waarin een koper een aankoopmakelaar inschakelt, die hem vervolgens niet wijst op bepaalde gebreken die het huis vertoont, die de koper niet had kunnen voorzien maar die de aankoopmakelaar op grond van zijn professionele kennis had behoren te weten. Heb jij vragen over het Vastgoedrecht? Neem dan contact met ons op.

Het burenrecht is één van de vele rechtsgebieden onder het civiel recht, dat ziet op bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Hierbij kun je denken aan geschillen omtrent erfafscheidingen, geluidsoverlast, hinder etc.

In een koopovereenkomst kan een zogenaamd boetebeding worden opgenomen, dat ervoor zorgt dat indien een van de partijen een verplichting uit de koopovereenkomst niet nakomt, hij een boete dient te betalen. Meer weten? Klik hier

Het Vastgoedrecht. Het sluiten van een (koop)overeenkomst kan soms tot problemen leiden, bijvoorbeeld als één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt. Om de wederpartij aan te spreken op de nakoming van zijn verplichtingen, wordt een ingebrekestelling verstuurd. Dit is een schriftelijke aanmaning waarin een redelijke termijn wordt gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen. Komt de wederpartij de verplichtingen dan nog niet na, dan kan een gerechtelijke procedure een volgende stap zijn.

Indien een partij bij het sluiten van een koopovereenkomst is uitgegaan van een onjuiste voorstelling van zaken, dan is het onder omstandigheden mogelijk om een beroep te doen op dwaling. De onjuiste voorstelling dient dan zo essentieel te zijn, dat zonder deze onjuiste voorstelling de overeenkomst niet zou zijn gesloten. Indien een beroep op dwaling slaagt, kan dit leiden tot vernietiging van de overeenkomst.

Vaak wordt bij het kopen van een woning een lening afgesloten, de zogenaamde “hypotheek”. Het hypotheekrecht is een zekerheidsrecht van de bank of hypotheekverstrekker, dat gekoppeld is aan de lening. Met het hypotheekrecht behoudt de bank zich het recht voor om de woning te verkopen indien er sprake is van wanbetaling. De bank mag dan als eerste haar vordering verhalen uit de opbrengst van de woning, waarna alle andere crediteuren hun vorderingen kunnen verhalen. Een hypotheek wordt vastgelegd bij een notaris middels een hypotheekakte.

Een erfdienstbaarheid is een recht c.q. last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard. Een voorbeeld van een erfdienstbaarheid is het recht van overpad: het recht om over een pad te lopen indien een onroerende zaak alleen via dat pad bereikbaar is. Indien een onroerende zaak wordt verkocht, blijft de erfdienstbaarheid bestaan.

Indien zich na de koop of na de oplevering van een onroerende zaak gebreken openbaren of zichtbaar worden, die bij de aankoop nog niet zichtbaar waren, dan kan er sprake zijn van verborgen gebreken. Onder omstandigheden kan de verkoper aansprakelijk zijn voor deze gebreken. Of dat het geval is, hangt af van jouw specifieke situatie. Heb jij vragen over het Vastgoedrecht? Neem dan contact met ons op.

Zij gingen u voor

Luc Delahaye begeleidt ons in een juridische civiele aangelegenheid voor het vestigen van een erfdienstbaarheid. Wij zijn zeer tevreden met Luc. Hij is een gedreven en toegankelijk advocaat die naast een gedegen juridische kennis een luisterend oor heeft voor de inbreng van zijn cliënten en kijkt wat hij daar binnen de juridische kaderstelling mee kan. Hij werkt grondig en snel en wij krijgen op al onze vragen altijd een duidelijk antwoord. Wij bevelen Luc ten zeerste aan als 'jouw advocaat!'

Fons Gulikers

Je weet waar je aan begint

Logisch, bij een vraag of een juridisch conflict wil je zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Dat realiseren wij ons heel goed! Tijdens ons eerste gesprek geven wij je daarom al meteen een duidelijk eerste advies en een inschatting van de kosten. Wel zo transparant.

Gerelateerde artikelen

Risico’s uitsluiten met de Legal Check

Ondernemers houden zich er liever niet mee bezig: arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden en vaststellingsovereenkomsten. Niet zelden sluipen er dus in de loop van de tijd foutjes in. En dat kan je als ondernemer duur komen te staan. Jouw advocaten voegt daarom de Legal Check toe aan het repertoire. 

Lees meer

De Hoge Raad spreekt: winkeliers en horecaondernemers hebben onder omstandigheden recht op een huurkorting

De afgelopen anderhalf jaar hebben met name horecaondernemers en winkeliers te maken gehad met allerlei beperkende maatregelen. Denk hierbij aan beperkte openingsuren, beperkte hoeveelheid bezoekers en zelfs – zoals ook sinds kort opnieuw – harde (vrijwel volledige) lockdowns.

Lees meer

De aanneemovereenkomst tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis komen op alle vlakken in de samenleving tot uitdrukking. Niet alleen zijn winkels, horeca, sportgelegenheden en kantoren gesloten: ook de bouw ligt op veel plaatsen stil. De juridische vraag die dan rijst is: voor wiens rekening en risico komt de vertraging? En welke rechten en verplichtingen hebben de opdrachtgever en aannemer jegens elkaar?

Lees meer
Bel ons nu