Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Verzekeringen geven niet zelden aanleiding tot vrije interpretatie. Goed advies en een vlot verlopende procedure besparen dan veel ergernis. Wij helpen je bij allerlei verzekeringskwesties, zoals het weigeren van de acceptatie van de verzekerde, het weigeren van schadedekking of geschillen over de hoogte van een schade. Uit ervaring weten wij dat iedere zaak uniek is en geen enkele zaak dezelfde afloop kent. Daarom geven wij je graag vrijblijvend advies voor jouw zaak. Bel ons gerust even op voor passende informatie over het Verzekeringsrecht.

Hieronder vind je onze bijzondere specialisaties op dit gebied.

Onze werkwijze

Bij jouw advocaten kun je terecht voor:

  • (Proactief) juridisch advies
  • Bijstand bij juridische procedures
  • Het opstellen en beoordelen van overeenkomsten

Waar kunnen we u mee helpen?

In het algemeen geldt dat om de betekenis van een document – en dus ook van polisvoorwaarden – te kennen deze “uitgelegd”dienen te worden. Bij de uitleg van een tussen partijen gesloten contract wordt er vaak gekeken naar de partijbedoelingen op grond van het Halvitex-arrest. Klik hier voor meer uitleg over de polisvoorwaarden. 

Indien er schade is geleden door toedoen van een derde, is het uitgangspunt dat deze schade vergoed dient te worden: door de schadeveroorzaker of door diens verzekering. Middels een brief of formulier kan de persoon of verzekeraar aansprakelijk worden gesteld. Indien de tegenpartij (of diens verzekeraar) de aansprakelijkheid erkent, dan wordt de schade doorgaans snel afgewikkeld. Wordt de aansprakelijkheid echter afgewezen, dan kan het voorkomen dat er niets wordt uitgekeerd. Indien jij het hiermee oneens bent, kun je ervoor kiezen de wederpartij of diens verzekeraar te betrekken in een juridische procedure om alsnog de schade te kunnen verhalen. Voor vrijblijvend advies over het verhalen en het afwikkelen van schade, kun je terecht bij jouw advocaten.

Om te bezien of schade die je hebt veroorzaakt (of geleden) onder jouw verzekering valt, dienen de polisvoorwaarden van de verzekering grondig te worden doorgenomen. Het komt namelijk nogal eens voor dat je op basis van jouw polisvoorwaarden in aanmerking komt voor dekking, en dat de verzekeraar beweert dat dit niet het geval is.

Indien een verzekerde schade heeft, dan dient hij daarvan zo snel mogelijk melding te maken volgens de wet. De verzekerde moet daarbij ook alle informatie verstrekken die voor de verzekeraar van belang kan zijn. Wil je meer weten over de informatieplicht bij schade? Klik dan hier

Je kan je verzekeren voor allerlei soorten zaken: bijvoorbeeld voor schade aan jouw auto of woning, schade als gevolg van ongevallen, vakanties die niet door kunnen gaan of schade als gevolg van een verkeersongeval. Ongeacht om welk soort verzekering het gaat, in bijna alle gevallen zal er in de polisvoorwaarden een opzetclausule zijn opgenomen, waarmee voorkomen wordt dat zij een vergoeding dienen uit te keren indien er sprake is van opzettelijk handelen of nalaten van de verzekerde.

Veel ondernemers kiezen ervoor zich te verzekeren voor ziekte of invaliditeit: dit doen zij middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een dergelijke verzekering voorziet in een uitkering op het moment dat de ondernemer ziek wordt of een ongeval krijgt, waardoor hij niet meer in staat is om te werken. De arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dus bescherming tegen inkomensverlies. Het percentage dat wordt uitgekeerd hangt af van het percentage arbeidsongeschiktheid en de hoogte van het inkomen.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd tegen schade die ontstaat door een beroepsfout of verkeerd advies, van jezelf, je medewerkers of hulppersonen die je inschakelt. De verzekering vergoedt dan de financiële schade die jouw opdrachtgever lijdt door een beroepsfout waarvoor je aansprakelijk bent.

Een autoverzekering heeft tot doel om schade die is veroorzaakt door of met de eigen auto te verzekeren. In het algemeen zijn er drie soorten autoverzekeringen te onderscheiden:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Beperkte casco verzekering
  • Volledige casco verzekering

De aansprakelijkheidsdekking is wettelijk verplicht voor autobezitters. Zij kunnen evenwel ervoor kiezen om de dekking uit te breiden naar beperkte of volledige casco.

Wanneer een verzekerde met opzet een verzekeraar misleidt, wordt wel gesproken van verzekeringsfraude of verzekeringsbedrog. Soms kan het voorkomen dat een verzekeraar jou onterecht beschuldigt van verzekeringsfraude: bijvoorbeeld wanneer je een claim voor brandschade indient en de verzekeraar meent dat je deze zelf (opzettelijk) hebt veroorzaakt om de vergoeding te kunnen claimen. Een onterechte beschuldiging van verzekeringsfraude kan vergaande gevolgen hebben. Zo wordt men vaak op een zwarte lijst geplaatst voor verzekeraars en in een register geregistreerd. Het kan dan problematisch zijn om in de toekomst een verzekering af te sluiten. Ook zul je vaak hoge premies moeten betalen.

Een verzekerings- of assurantietussenpersoon heeft een bemiddelende taak tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij. Naast bemiddelen dient hij ook te adviseren en te begeleiden bij het aangaan van een verzekering. Hierbij heeft de verzekeringstussenpersoon een bepaalde zorgplicht die hij in acht dient te nemen: hij dient actief te zijn in het onderzoeken naar voor dekking relevante feiten. De tussenpersoon weet immers welke feiten relevant zijn in het advies voor een bepaalde verzekering.

Als een verzekeringsnemer een verzekering aangaat dan heeft hij een mededelingsplicht ten opzichte van de verzekeraar. Als de verzekeringsnemer daaraan niet voldoen, dan wordt er gesproken van verzwijging. Op grond van de wet (artikel 7:928 BW) geldt dan het navolgende: “De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoorde te kennen, en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen afsluiten, afhangt of kan afhangen.”Zaken die de verzekeringsnemer moet mededelen zijn bijvoorbeeld: een bepaalde medisch aandoening die de verzekerde heeft gehad, eerdere schades, eerdere afwijzingen, een strafrechtelijk verleden, etc. Meer weten? Klik dan hier

Risicoverzwaring ziet op de situatie waarin het verzekerde risico na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst, zwaarder wordt. Bijvoorbeeld wanneer het dak dat verzekerd was, eerst van dakpannen was, na een verbouwing van riet wordt. Er zijn geen wettelijke regels over risicoverzwaring. De toepasselijke regels moeten worden gevonden in de polisvoorwaarden. Daarin is soms een mededelingsplicht opgenomen in geval van risicoverzwaring, waaraan het recht voor de verzekeringsmaatschappij is gekoppeld om de premies en/of polisvoorwaarden opnieuw vast te stellen. Bevat de polis géén bepaling over risicoverzwaring, dan zal de verzekering in beginsel gewoon dekking moeten (blijven) verlenen, ook nadat er risicoverzwaring heeft plaatsgevonden.

Soms komt het voor dat een (potentiële) verzekerde wordt afgewezen voor een verzekering, bijvoorbeeld doordat iemand in het verleden een wanbetaler was, een strafblad heeft, fraude heeft gepleegd of (te) veel schade heeft geleden. Het niet geaccepteerd worden voor een verzekering kan vergaande gevolgen hebben.

Een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) biedt de verzekerde bescherming tegen het risico van aansprakelijkheid voor uiteenlopende zaken. De verzekerde is dan verzekerd voor beschadigingen aan anderen of aan andermans bezittingen. Afhankelijk van het verzekerde bedrag, de schade en de polisvoorwaarden, komt een deel van de schade voor eigen rekening van de verzekerde.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders of commissarissen voor de gevolgen van hun verwijtbaar handelen of nalaten. Door de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt het privévermogen van de bestuurder beschermd indien hij aansprakelijk wordt gesteld voor een handelen en/of nalaten bij zijn organisatie.

Een inboedelverzekering dekt tegen schade die men aan de inboedel van de woning kan oplopen. Tot de inboedel behoren alle roerende zaken die tot de (particuliere) huishouding van de verzekerde behoren. Geld, motorrijtuigen en roerende zaken die zijn bestemd voor handelsdoeleinden, behoren niet tot de inboedel en zijn dus van dekking uitgesloten.

In de praktijk proberen verzekeraars (helaas) zo veel als mogelijk aan dekking te ontkomen. Dat leidt er vaak toe, wanneer het ook maar even mogelijk is, dat een verzekeraar stelt dat niet voldaan is aan een van de (polis)voorwaarden voor dekking. Denk bijvoorbeeld aan zaken, zoals: er was geen gecertificeerd alarmsysteem aanwezig, de schade is niet tijdig gemeld, etc. In de praktijk moet uiteraard altijd gekeken worden wat de polis voorschrijft, hetgeen een kwestie is van uitleg, of aan die voorwaarden voldaan is. Meer weten? Klik dan hier

Wanneer het gaat om fraude dan kan de verzekeraar een registratie doorvoeren. Er zijn drie soorten registraties. Wil je weten welke? Klik dan hier

Zij gingen u voor

Mr. Luc Delahaye zouden wij met een gerust hart willen aanbevelen ! In een uitermate delicate kwestie en een daarmee gepaard gaande moeilijke periode, heeft Luc ons zeer correct en met goede kennis van zaken bijgestaan. Hij is empatisch, transparant ( m.n. zijn visie qua haalbaarheid cq. mogelijkheden) maar bovenal doelgericht. Onze zaak is uiteindelijk naar volle tevredenheid afgehandeld.

Miriam Ophelders

Je weet waar je aan begint

Logisch, bij een vraag of een juridisch conflict wil je zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. Dat realiseren wij ons heel goed! Tijdens ons eerste gesprek geven wij je daarom al meteen een duidelijk eerste advies en een inschatting van de kosten. Wel zo transparant.

Gerelateerde artikelen

Risico’s uitsluiten met de Legal Check

Ondernemers houden zich er liever niet mee bezig: arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden en vaststellingsovereenkomsten. Niet zelden sluipen er dus in de loop van de tijd foutjes in. En dat kan je als ondernemer duur komen te staan. Jouw advocaten voegt daarom de Legal Check toe aan het repertoire. 

Lees meer

Geschillen omtrent arbeidsongeschiktheid en de uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

U heeft het zekere voor het onzekere genomen en heeft in het verleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsloten. Dit natuurlijk met de hoop deze nooit nodig te hebben. Nadat u jarenlang trouw de verzekeringspremie heeft betaald slaat het noodlot toe en doet u noodgedwongen een beroep op uw verzekering. Wat blijkt? De verzekering weigert uit te keren. De dure arbeidsongeschiktheidsverzekering lijkt waardeloos te zijn.

Lees meer
Bel ons nu